Specifické poruchy učení

V současné době se u některých žáků setkáváme s jistými problémy při zvládání nároků vyučování. K nejčastěji diagnostikovaným SPU patří dyslexie = porucha čtení, dysgrafie = porucha psaní, dysortografie = porucha pravopisu, dyskalkulie = porucha matematických dovedností.

Žákům s těmito problémy je v naší škole věnována následující péče. Dostává se jim individuálního tolerantního přístupu v rámci běžného každodenního vyučování a navíc je pro ně zaveden ambulantní skupinový nácvik. Jedná se o jednu hodinu týdně, kdy s dětmi pracujeme v menší skupině ve speciální třídě, která byla ve školním roce 2013-14 vybavena interaktivní tabulí a počítači. Dále k práci využíváme řadu pomůcek, tabulek a přehledů s aktuálním učivem. Toto žákům pomáhá dojít ke správné odpovědi, snadněji se rozhodnou za pomoci názorné pomůcky. Učivo tak lze lépe procvičit, každý žák si může vícekrát vyzkoušet řešení.

Část hodiny je zaměřena na nápravu oslabených percepčně kognitivních funkcí (oslabené zrakové a sluchové vnímání), jemnou motoriku, rytmus.

Dále nacvičujeme správné čtení, psaní, odstraňování specifických i pravopisných chyb.

Několik žáků dochází v odpoledních hodinách na individuální ambulantní nácvik.

Při práci s těmito žáky vycházíme ze zpráv a závěrů specializovaných pracovišť, která provádějí speciálně pedagogická a psychologická vyšetření. Většina žáků je v péči Pedagogicko psychologické poradny v Nymburce.

Závěry z odborného vyšetření slouží jako podklad pro individuální vzdělávací plán – IVP. O ten žádají písemnou formou rodiče žáka.

Pokud ředitelství školy vydá povolení k vypracování IVP, je pak sestavena a podepsána jistá smlouva mezi školou a rodinou. Tento plán respektuje aktuální možnosti a schopnosti žáka, pomáhá mu lépe zvládnout učivo daného ročníku a předmětu.

V průběhu školního roku je IVP kontrolován, a pokud nejsou zapsané úkoly plněny, může být od plánu ustoupeno.

Žáky se SPU lze v průběhu roku hodnotit klasicky číslicí dle klasifikačního řádu (s určitou tolerancí), lze zvolit hodnocení se zápisem počtu chyb apod.

V pololetí a na konci školního roku může škola na žádost rodičů vydat slovní hodnocení.

Mgr. Marcela Kinská
kinska.marcela@zs-raf.cz
325 531 063
linka 106
Konzultace: ve středu 14.00 – 15.30